Sökformulär

Juridik

Budgivningsprocessen – punkter att komma ihåg att hålla sig till

24 januari 2019

Hantering av spekulanter och budgivare som känner missnöje eller till och med misstänksamhet efter att de nåtts av besked om att ett objekt de varit intresserade av, sålts till någon annan, verkar tillhöra många mäklares vardag. Ett verktyg i bemötandet av detta bör vara att du som mäklare känner dig trygg i vilka dina skyldigheter är när det kommer till budgivningen – och att du hanterat budgivningen rätt utifrån dessa.

Läs mer


Mäklarens ansvar vid förlängning av återgångsfrist

10 januari 2019

Det förekommer att köpare önskar en förlängning av den frist för begäran om återgång som parterna avtalat i ett köpekontrakt. I denna situation är det naturligt för en köpare att i första hand vända sig till mäklaren. Detta medför en uppenbar risk för missförstånd och tvister. Utgångspunkten för artikeln är ett beslut från Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) där nämnden ansåg att mäklaren varit oaktsam.

I artikeln lämnas förslag på vad en mäklare bör tänka på under återgångsfristen.

Läs mer


Samtyckesregler för make och sambo

13 december 2018

Samtyckesreglerna för make och sambo kan upplevas lite snåriga; främst eftersom såväl sambor och makar, som bostadsrätt och fastighet, behandlas olika. En uppställning, i tabellform, om vid vilka situationer samtycke krävs finns tillgänglig på vår hemsida. Här följer en genomgång av reglernas syfte och varför olika situationer behandlas olika.

Läs mer


Startavgifter - Vad gäller egentligen?

30 november 2018

Nu sätter vi luppen på startavgifter! Hur bör en startavgift utformas? Vad ska du tänka på? Och vad kan branschen göra tillsammans? Chefsjuristen vet vad som gäller.

Läs mer


Så här kontrollerar du identitetshandlingar

16 november 2018

Bedrägerier kopplade till identitetsintrång har ökat kraftigt de senaste åren. För att bekämpa bedrägerier, penningtvätt och finansiering av terrorism är det därför viktigt att identitetskontrollerna av dina kunder görs noggrant. Här följer några tips på hur du kan kontrollera att dina kunders identitetshandlingar är giltiga.

Läs mer


Utlämnande av anbudsförteckningen

9 november 2018

Anbudsförteckningen diskuteras ofta inom ramen för transparens avseende budgivningen och för att både säljare och köpare ska känna sig trygga. Men hur bör utlämnandet av den hanteras?

Läs mer


Redovisning av driftskostnader - vad gäller?

2 november 2018

En del frågor som ställs till oss jurister på Mäklarsamfundet handlar om driftskostnader. Objektsbeskrivningen ska innehålla uppgift om fastighetens eller bostadsrättens driftskostnader men vilka kostnader ska presenteras? Hur ska redovisning ske och vad gäller när underlag för driftskostnader saknas?

Läs mer


Vilket ansvar kan mäklaren ha för uppgifter i objektsbeskrivningen?

25 oktober 2018

En mäklare har av FRN ansetts vara skadeståndsskyldig i förhållande till en fastighetsköpare på grund av att objektsbeskrivningen innehöll en felaktig uppgift om att innergården var ”kullerstensbelagd”.  Det var ostridigt att uppgiften inte kom från säljarna, som inte hade bott på fastigheten. Vid visningarna var gården täckt med jord och flera års lövnedfall. Mäklaren ansågs ha varit oaktsam då det inte kunde förväntas att säljarna hade någon uppfattning om förhållandet på gården. Uppgiften bedömdes ha påverkat fastighetens marknadsvärde med omkring 100 000 kr.

Beslutet klargör en mäklares skyldigheter och ansvar i förhållande till fastighetsköparen i samband med upprättandet av en objektsbeskrivning

Läs mer


Nyproducerade bostadsrätter - då ska du tänka såhär

18 oktober 2018

Det förekommer att köpare av nyproducerade bostadsrätter vill sälja bostadsrätten innan köparen ens hunnit flytta in. Vår jurist Fredrik Aldmo kommer med några praktiska råd.

Läs mer


HD: God fastighetsmäklarsed gäller även vid skrivuppdrag!

11 oktober 2018

Att du som mäklare inte får förmedla objekt till eller från en närstående framgår klart och tydligt av fastighetsmäklarlagen. Men nu har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att det även är förbjudet för mäklare att genomföra så kallade skrivuppdrag när säljaren eller köparen är en närstående.

Läs mer


Hantering av tillträde när en säljare avlider mellan kontrakt och tillträde

5 oktober 2018

Det förekommer situationer där en säljare, eller en av flera säljare, avlider i tiden mellan kontrakt och tillträde. Fråga uppkommer då om vem som för säljarens räkning fullföljer köpet och vad som måste bifogas köparens ansökan om lagfart.

Läs mer


Fullmakter - vid köp eller försäljning av fastighet och bostadsrätt

27 september 2018

En del av de frågor som ställs till juristerna på Mäklarsamfundet handlar om fullmakter vid köp eller försäljning av fastighet och bostadsrätt. Vilka krav ställs på fullmakten och är det någon skillnad om det gäller fastighet eller bostadsrätt? I vilken mån kan du som mäklare åta dig vissa avslutande åtgärder med stöd av fullmakt för en part som inte kan närvara vid tillträdet?

Läs mer


Vem ansvarar vid tillträdet – den anlitade mäklaren eller kollegan som medverkar?

20 september 2018

Förmedlingsuppdraget är personligt. Utgångspunkten är därför att uppdraget löper vidare även när en mäklare slutar på ett mäklarföretag. En sådan ändring innebär inte en ensidig rätt för mäklaren att säga upp ett pågående uppdrag. Mäklarsamfundet rekommenderar att mäklaren och dennes arbetsgivare gemensamt kontaktar uppdragsgivaren för att efterhöra hur uppdragsgivaren önskar gå vidare med sin försäljning. Om en registrerad kollega eller chef medverkar vid ett tillträde i en situation när den anlitade mäklaren inte längre finns kvar på mäklarföretaget påtar sig han eller hon både tillsyns- och skadeståndsansvar.

Svaret på frågan i rubriken är alltså; båda! Hur ska då köpare och säljare få den hjälp de förväntar sig vid ett tillträde om den anlitade mäklaren inte medverkar? I artikeln lämnas några förslag på vad mäklare i olika roller bör tänka på.

Läs mer


Lägga till eller dra ifrån en förhandstecknare?

13 september 2018

Eftersom det kan gå ganska lång tid mellan förhandsavtalet och upplåtelseavtalet vid köp av nyproducerad bostadsrätt händer det att förhandstecknare vill ”lägga till” eller ”dra ifrån” en person inför upplåtelsen. I den här artikeln redogör Fredrik Aldmo för hur du som fastighetsmäklare bör agera för att hantera en sådan situation på bästa sätt.

Läs mer


Dokumentera ändrad dag för tillträde!

6 september 2018

Det förekommer att köpare och säljare diskuterar ändrad dag för tillträde efter kontraktsskrivningen. Normalt torde detta inte leda till några bekymmer. Tillträdet omfattar emellertid mycket viktiga moment i en överlåtelse. En mäklare bör därför verka för att en sådan överenskommelse dokumenteras, så att onödiga tvister kan undvikas.

Läs mer


Hantering av journal och anbudsförteckning i förmedlingsuppdrag med flera försäljningsförsök

30 augusti 2018

Det förekommer att ett och samma objekt läggs ut till försäljning fler gånger än en, innan detsamma slutligen säljs. Om samma mäklare behåller förmedlingsuppdraget, är det ur ett dokumentationsperspektiv viktigt att skilja på situationerna där det första uppdraget sägs upp och ett nytt påbörjas, eller där ett och samma förmedlingsuppdrag löper vidare.

Läs mer


Krav på mäklarens agerande som opartisk mellanman

23 augusti 2018

I samtliga situationer där någon form av tvist, eller risk för tvist, föreligger mellan parterna är det viktigt att du som mäklare kan agera hjälpsamt men fortfarande opartiskt parterna emellan. Konflikt kan uppstå mellan å ena sidan kravet på opartiskhet och å andra sidan mäklarens upplysningsskyldighet och omsorgsplikt.

Läs mer


En månad med GDPR – här är de vanligaste frågorna

28 juni 2018

GDPR, den nya dataskyddsförordningen, har nu varit i kraft under drygt en månad. Mäklarsamfundets jurister får fortfarande en hel del frågor om tillämpningen av förordningen och vägledningen. Här redogörs för tre av de vanligaste.

Läs mer


Sök hjälp då du får ett tillsynsärende vid Fastighetsmäklarinspektionen

20 juni 2018

Det är många gånger oklokt att fastighetsmäklaren söker hantera ett tillsynsärende vid Fastighetsmäklarinspektionen själv.

Läs mer


Risker vid användning av bokningsavtal upprättat av byggbolaget

14 juni 2018

Fastighetsmarknadens reklamationsnämnd (FRN) har nyligen rekommenderat en fastighetsmäklare att betala skadestånd till två konsumenter i anledning av att fastighetsmäklaren bedöms ha agerat vårdslöst i samband med tecknande av så kallat bokningsavtal. I denna artikel redogör Fredrik Aldmo för riskerna med att använda sig av bokningsavtal, särskilt då mäklaren inte själv upprättat detta.

Läs mer


Känner du din kund? Så kontrollerar du vem som är verklig huvudman

8 juni 2018

Företag utnyttjas dagligen för penningtvätt och finansiering av terrorism, vilket är ett stort samhällsproblem. För att bekämpa detta har EU beslutat att alla EU-länder måste ha ett register över verkliga huvudmän. Registret är ett bra hjälpmedel för dig som mäklare när du ska uppnå kundkännedom om dina kunder, men är också ett register dit även mäklarföretaget har skyldighet att anmäla om företaget har någon verklig huvudman.

Läs mer


Mäklarens skadeståndsansvar för felaktigheter i objektsbeskrivning

1 juni 2018

Inte sällan uppstår en reklamation gentemot mäklare med anledning av en uppgift i objektsbeskrivningen som senare visat sig vara felaktig. Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Louise Åhl går igenom mäklarens skadeståndsansvar för sådana felaktigheter, samt tips på hur du bäst undviker dem.

Läs mer


Kollega eller assistent som medverkar i förmedlingsuppdraget

25 maj 2018

Det närmar sig semestertider och frågan vem eller vilka som kan medverka i ett pågående förmedlingsuppdrag aktualiseras. Vad får en registrerad medhjälpare (mäklarkollega) respektive en oregistrerad medhjälpare (t.ex. assistent eller mäklarstudent) göra? Vilket ansvar åtar sig den mäklare som medverkar i kollegans uppdrag?

Läs mer


Förseningar vid nyproduktion och eventuell ogiltighet

17 maj 2018

Försenade nyproduktionsprojekt och avtalsförhållanden får nu stor uppmärksamhet i media. Ofta kretsar det kring vad den angivna beräknade tidpunkten för upplåtelse i förhandsavtalen innebär för avtalens giltighet. Konsekvenserna av en försening och om en formbrist föreligger är dock två separata frågor som ibland tycks blandas ihop. Här hjälper Fredrik Aldmo oss att hålla isär begreppen.

Läs mer


Prissänkning vid nyproduktion

9 maj 2018

Den senaste tidens avmattning av bostadsmarknaden har lett till att flera nyproducerade bostadsrätter blivit svårsålda, vilket i sin tur lett till att bostadsföreningar (eller snarare bostadsproducenter) i vissa fall valt att sänka priserna på de osålda bostadsrätterna. Att sänka priserna på osålda bostadsrätter vid nyproduktion är dock inte helt okontroversiellt med tanke på kravet på likabehandling av föreningens medlemmar. I den här artikeln redogör Fredrik Aldmo för vilka råd du som fastighetsmäklare bör ge din uppdragsgivare i samband med prissänkningar vid nyproduktion.

Läs mer


Försäljning för dödsbos räkning – med förordnad boutredningsman

3 maj 2018

För att sköta förvaltningen av ett dödsbo finns möjlighet att förordna boutredningsman, vilket görs via tingsrätten. Men vad bör du som mäklare tänka på under ett förmedlingsuppdrag där det finns en boutredningsman? Biträdande förbundsjurist Louise Åhl reder ut.

Läs mer


Mäklare meddelad varning för otydligt meddelande under budgivning

26 april 2018

FMI har varnat en fastighetsmäklare för att han i ett meddelande till en budgivare ska ha uttryckt att fastigheten var ”såld” trots att köpekontraktet inte var undertecknat. Mäklaren ansågs ha brustit i sin omsorgsplikt. Beslutet ger anledning att uppmärksamma vikten av att ge tydlig information till kunder om förutsättningarna för en budgivning och om skriftlighetskravet vid överlåtelser av fastigheter och bostadsrätter.

Läs mer


Se över ditt försäkringsskydd som fastighetsmäklare

19 april 2018

Du bör som fastighetsmäklare, oavsett om du ingår i ett försäkringskollektiv eller inte, ha som regel att se över ditt försäkringsskydd samt ditt behov att komplettera detta. Det blir än mer viktigt om du avser att förändra inriktningen på det arbete du bedriver som fastighetsmäklare.

Läs mer


Mäklare får behålla provision på halv miljon

12 april 2018

Svea hovrätt har nyligen meddelat dom i ett mål där köparen av en fastighet gjort gällande att mäklaren inte haft rätt att göra avdrag för provision i samband med att den deponerade handpenningen utbetalades till säljarens konkursbo. I denna artikel redogör Fredrik Aldmo för turerna i fallet.

Läs mer


FMI avskriver tillsynsärende trots kort tidsfrist i besiktningsklausul

5 april 2018

FMI prövade nyligen ett ärende där en mäklare blivit anmäld av köparna av en fastighet pga att de ansåg att tidsfristen i kontraktets besiktningsklausul var för kort.

Läs mer om FMI:s beslut här


Konkurrerande provisionsanspråk – vägledande beslut från FRN

28 mars 2018

Mäklarsamfundets jurister får ofta frågor som rör konkurrerande provisionsanspråk, dvs. om Mäklare 1 eller Mäklare 2 har rätt till provision alternativt hur provisionen ska fördelas mellan dem. Prövning av konkurrerande provisionsanspråk gjordes tidigare i Mäklarsamfundets ansvarsnämnd, men har övertagits av FRN. Förbundsjurist Annika Ahlberg ger information om principer och hjälpmetoder för bedömningen av en fastighetsmäklares rätt till provision och råd till Mäklare 1 respektive Mäklare 2 så att onödiga tvister kan undvikas. Dessutom presenteras korta referat av beslut från FRN.

Läs mer


Mäklare varnad gällande sin marknadsföring efter utförd förmedling

22 mars 2018

Ett mer vanligt förekommande inslag i en fastighetsmäklares vardag är marknadsföring av den egna mäklartjänsten efter det att förmedlingen lett till ett slutligt bindande avtal mellan parterna. Fastighetsmäklarinspektionen har varnat en fastighetsmäklare för sådan marknadsföring vilket tydligt visar på vikten av att marknadsföringen korrekt beskriver de verkliga förhållandena och har godkänts av parterna i avtalet.

Läs mer


Fel i bostadsrätt vid nyproduktion

15 mars 2018

Om en köpare kontaktar dig och påtalar att den nyköpta bostadsrätten är felaktig ska du som fastighetsmäklare upplysa köparen om dennes handlingsalternativ, du bör även ge en översiktlig redogörelse för rättsläget. Då felreglerna är annorlunda när det kommer till nyproducerade bostadsrätter som förvärvats genom upplåtelse, än vad som gäller vid köp av en redan upplåten bostadsrätt, följer här en kortare redogörelse över vad som gäller för felansvaret i sådana fall.

Läs mer


Bostadsrättsförening skadeståndsskyldig för felaktig uppgift om pantsättning

8 mars 2018

Svea hovrätt har fastställt att en bostadsrättsförening är skadeståndsskyldig gentemot köparen av en bostadsrätt när föreningen har lämnat felaktiga uppgifter om pantsättningar.

Läs mer om domen här


Två beslut med krav på innehållet i anbudsförteckningen

1 mars 2018

FMI har meddelat beslut om varning i två olika ärenden som båda rör fråga om brister i mäklarens anbudsförteckning (budlista). I det ena fallet gäller det dokumentation av spekulantens svar på säljarens motbud, i det andra dokumentation av det bud som blev slutpriset. Besluten har inte vunnit laga kraft men ger anledning att uppmärksamma frågan om vilka bud som framförts till mäklaren och som därmed omfattas av dokumentationsplikten.

Läs mer


Upphävd varning för fastighetsmäklare gällande värdering

22 februari 2018

Kammarrätten i Stockholm har nyligen i en dom beslutat upphäva den varning som en fastighetsmäklare fått av Fastighetmäklarinspektionen för utförandet av ett värderingsuppdrag.

Läs mer


Kontraktsbrott vid nyproduktion av bostadsrätt

15 februari 2018

Frågor kring kontraktsbrott i anslutning till förvärv av nyproducerade bostadsrätter är aktuella, inte minst på grund av stort medieintresse. I den här artikeln får du några konkreta tips om vilka råd du som fastighetsmäklare bör ge till parterna i anledning av eventuella kontraktsbrott vid nyproduktion.

Läs mer


Mäklare varnad p.g.a. bristande kundkännedom

8 februari 2018

Fastighetsmäklarinspektionen har nyligen meddelat en mäklare en varning p.g.a. bristande kundkännedom. Det har enligt FMI ingen betydelse att kunden var känd av mäklaren sedan tidigare.

Läs mer om beslutet här


Överlåtelse av garage- och parkeringsplats

1 februari 2018

När en bostadsrätt överlåts kan fråga uppkomma med vilken rätt säljaren nyttjar en garage- eller parkeringsplats och om köparen kan ha rätt att överta platsen.

Läs mer


Mäklare varnad för hantering av återkallat bud

25 januari 2018

Fastighetsmäklarinspektionen har varnat en mäklare för att ha brustit i sin omsorgsplikt när mäklaren inte hade antecknat i anbudsförteckningen att ett bud hade tagits tillbaka. Dessutom prövades betydelsen av att bud angetts i fel ordningsföljd.

Läs mer


”Efterlappar” – om kravet på samtycke och korrekt innehåll

18 januari 2018

En fastighetsmäklare har blivit varnad med anledning av brister i samband med marknadsföring av den egna mäklartjänsten. Enligt beslutet hade mäklaren bland annat underlåtit att inhämta parternas samtycke för att få använda uppgifter från ett förmedlingsuppdrag i ett reklamutskick.

Läs mer om beslutet här


Från lokal till bostad – några praktiska råd

14 december 2017

Att förmedla en lokal som ska användas som bostad kan i vissa fall vara en utmaning. I denna artikel ger förbundsjurist Fredrik Aldmo några praktiska råd till dig som fastighetsmäklare.

Läs mer


”Ändring av ägarandelar” – igen

30 november 2017

Mäklarsamfundet får ofta frågor från fastighetsmäklare som rör önskemål om att ”ändra ägarandelar” på köparsidan mellan kontraktsskrivningen och tillträdet. Det finns olika uppfattningar om hur detta kan göras. Om mäklaren medverkar är det viktigt att handlingarna anpassas till avtalssituationen.

Läs mer


Mäklare varnad för agerande utanför sin begränsade fullmakt

23 november 2017

En fastighetsmäklare har fått en varning av FMI då han ansågs ha agerat utanför sin begränsade fullmakt som han erhållit av säljarna av en fastighet för att genomföra ett avtalat tillträde. Beslutet väcker frågor om det är lämpligt för en verksam fastighetsmäklare att agera som ombud för någon av parterna med stöd av en begränsad fullmakt i samband med tillträdet.

Läs mer


Vem är egentligen ansvarig fastighetsmäklare?

16 november 2017

Ett mäklaruppdrag är personligt och uppdragstagare är den som i förmedlingsuppdraget har angetts som ansvarig fastighetsmäklare. Men vem ansvarar för åtgärder som vidtas av annan än mäklaren själv, vem står egentligen under Fastighetsmäklarinspektionens tillsyn och vem kan bli skadeståndsskyldig? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Louise Lundqvist svarar på frågorna.

Läs mer


Medlemskap i bostadsrättsförening och köpares och säljares ansvar

9 november 2017

Efter att säljare och köpare träffat avtal om överlåtelse – och köparen beviljats medlemskap – är det inte ovanligt att parterna kommer överens om att tidigare- eller senarelägga tillträdesdagen. Detta kan få konsekvenser för parterna beroende på hur styrelsens beslut om medlemskap är formulerat.

Läs mer


Revideringar i de branschgemensamma avtalen

2 november 2017

De branschgemensamma avtalen har nyligen reviderats i vissa delar. Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Johanna Stampe redogör här för den viktigaste förändringen som rör köpets finansiering.

Läs mer


Hävning efter åtta månader – inte för sent

26 oktober 2017

Om köparen inte kan betala på tillträdesdagen brukar säljaren som regel vilja häva köpet och sälja om. Då uppkommer vanligtvis följande frågor: När får jag häva – direkt eller kan jag vänta? Riskerar jag att förlora rätten till skadestånd om jag säljer om för en betydligt lägre köpeskilling? Dessa frågor har behandlats i en färsk dom gällande skadestånd vid hävning av köp av fastighet. Mäklarsamfundets förbundsjurist Fredrik Aldmo analyserar domen och ger några praktiska råd till dig som fastighetsmäklare.

Läs mer


Anbudsförteckningen – kan den bli mäklarens bästa vän?

19 oktober 2017

Fastighetsmäklarinspektionen prövade nyligen 30 tillsynsärenden. Fyra mäklare meddelades en varning för brister i anbudsförteckningen, den så kallade budlistan. Det motsvarade ca en tredjedel av det totala antalet varningar som meddelades. Vilka slutsatser kan dras av dessa beslut? Vad bör en mäklare vara uppmärksam på för att undvika kritik i samband med noteringen av bud?

Läs mer


Mäklare varnad för bristande omsorgsplikt i samband med deklarationshjälp

12 oktober 2017

Fastighetsmäklarinspektionen har varnat en mäklare för att ha brustit i sin omsorgsplikt när mäklaren hjälpt säljarna att deklarera försäljningen av deras fastighet.

Läs mer


Prövning av tvist i FRN – Så ska du agera

5 oktober 2017

Sedan maj 2017 har fastighetsmäklarbranschen en gemensam tvistlösningsnämnd, Fastighetsmarknadens Reklamationsnämnd (FRN). FRN prövar i första hand tvister mellan konsumenter och mäklare, där konsumenten har begärt skadestånd eller nedsättning av provisionen. Mäklarsamfundets förbundsjurist Mats Sjöquist förklarar vad som gäller då man som mäklaren får ett krav riktat mot sig och hur man bör agera om det blir en prövning i FRN.

Läs mer


Uppgift om boarea och biarea

28 september 2017

FMI har tidigare varnat en fastighetsmäklare som i objektsbeskrivningen angett att ett fristående förråd ingick i biarean för bostaden. Kammarrätten i Stockholm har nu fastställt inspektionens beslut. Avgörandet ger uttryck för vikten av att uppgifter i objektsbeskrivningen redovisas på ett tydligt sätt.

Läs mer


Muntliga överenskommelser om nedsättning av köpeskillingen

21 september 2017

Avtal om köp av fastigheter och bostadsrätter måste vara skriftliga för att överhuvudtaget vara giltiga. Men hur är det med muntliga överenskommelser om nedsättning av köpeskillingen, måste sådana vara skriftliga för att vara giltiga?

Läs mer


Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket

14 september 2017

Som ett led i de ytterligare åtgärderna för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism har även en särskild lag om registrering av verklig huvudman införts. Lagen innebär en skyldighet för de flesta av landets bolag och föreningar – ca 800 000 st – att anmäla verklig huvudman, eller i förekommande fall sådan inte finns, senast den 1 februari 2018. Anmälan görs till Bolagsverket. Smidigast är att använda E-tjänsten på Bolagsverkets hemsida.

Läs mer


Nytt beslut om budgivning väcker många frågor

6 september 2017

Fastighetsmäklarinspektionens beslut om varning för att en fastighetsmäklare inte upplyst om ett tillbakadraget bud har väckt många frågor. Enligt inspektionens bedömning har mäklaren åsidosatt sin omsorgsplikt. Beslutet, som är överklagat, har medfört en osäkerhet om vilka skyldigheter mäklaren har i samband med en pågående budgivning.

Läs mer


Hur ska mäklare förmedla en obebyggd fastighet?

31 augusti 2017

Hur ska en mäklare utföra ett uppdrag att förmedla en obebyggd fastighet? Vad ska mäklaren uppmärksamma om fastighetsköpet är villkorat av att köparen även träffar ett separat entreprenadavtal om uppförande av ett småhus? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Louise Lundqvist reder ut vad som gäller.

Läs mer


När det försvinner saker på visning

17 augusti 2017

En fråga som tack och lov inte ställs alltför ofta är vem som är ansvarig då egendom försvinner vid visning av den förmedlade lägenheten eller fastigheten. Mäklarsamfundets förbundsjurist Mats Sjöquist informerar om vilket ansvar som åvilar fastighetsmäklaren vid visningar och vilka åtgärder som bör vidtas från mäklarens sida för att minska riskerna för stölder vid visningar.

Läs mer


Ytterligare åtgärder mot penningtvätt

17 augusti 2017

Nya regler om åtgärder mot penningtvätt gäller från den 1 augusti 2017. Den nuvarande lagen har ersatts med en ny lag med samma rubrik. För fastighetsmäklare innebär ändringarna bland annat att Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) ges nya verktyg för tillsynen (s.k. besök) och att påföljdssystemet kompletteras med en särskild sanktionsavgift.

Läs mer


När säljaren har demens eller lider av psykisk sjukdom

17 augusti 2017

Mäklarsamfundets jurister får ofta frågan hur en mäklare ska hantera situationen då säljaren har demens eller lider av psykisk sjukdom. För att inte riskera att överlåtelsen blir ogiltig är det viktigt att affären genomförs på rätt sätt.

Läs mer


Köpa eller sälja genom någon på samma mäklarfirma

21 juni 2017

Om du är verksam på en mäklarfirma kommer du förr eller senare att stöta på problematiken med förbud mot förmedling till eller från närstående. I den här artikeln redogör förbundsjurist Fredrik Aldmo för de vanligaste fallgroparna när det gäller närstående och förtroenderubbande situationer.

Läs mer


Stärkt konsumentskydd med ny elsäkerhetslag

21 juni 2017

Genom den nya elsäkerhetslagen, som träder i kraft den 1 juli 2017, flyttas ansvaret för elinstallationsarbete från den enskilda elinstallatören till företaget.

Läs mer


”Båtplats ingår”

8 juni 2017

Under den senaste tiden har Mäklarsamfundets kundombudsman fått flera telefonsamtal från köpare som blivit utlovade båtplats i samband med att de förvärvat en bostad. Senare har det dock visat sig att köparen inte haft rätt att överta båtplatsen och kritik har i vissa fall riktats mot mäklaren, då köparen ansett att mäklaren lämnat felaktig eller otydlig information om båtplatsen.

Läs mer


Viktigt att tydligt föra fram ny relevant information

24 maj 2017

Hovrätten i Västra Sverige har nyligen meddelat dom i ett mål som visar det önskvärda i att en fastighetsmäklare hela tiden måste vara aktiv och rätta till felaktig information löpande i samband med en pågående förmedling. Förbundsjurist Mats Sjöquist redogör för omständigheterna kring tvisten som prövats.

Läs mer


Vad gäller för låneklausuler?

24 maj 2017

Vilken skyldighet har fastighetsmäklaren att verka för att köpet villkoras av en låneklausul? Vad innebär egentligen en låneklausul? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Louise Lundqvist reder ut frågorna.

Läs mer


Köpare som betalar kontant – det här ska du tänka på

11 maj 2017

Om en köpare berättar att han eller hon inte behöver låna till köpet bör du som fastighetsmäklare vara extra vaksam. I den här artikeln ger förbundsjurist Fredrik Aldmo några konkreta tips på hur du som fastighetsmäklare kan skydda både säljaren och dig själv mot otrevliga överraskningar i samband med kontantaffärer.

Läs mer


Ändring av ägarförhållanden på köparsidan

11 maj 2017

En av de mest frekventa frågorna som Mäklarsamfundets jurister får är vad som gäller om köparna av ett objekt önskar ändra ägarförhållandena mellan kontrakt och tillträde. Räcker det att upprätta ett tilläggsavtal? Bitr. förbundsjurist Johanna Stampe redogör för vad som gäller.

Läs mer


Framtidsfullmakt – ett alternativ för den enskilde

27 april 2017

Genom en framtidsfullmakt kan den enskilde utse en eller flera personer att ta hand om personliga och ekonomiska angelägenheter om man senare i livet inte själv kan det. Framtidsfullmakten ska vara ett privaträttsligt komplement till godmanskap.

Lagen kommer att träda i kraft den 1 juli 2017. Det är den som fått uppdraget som avgör när fullmakten börjar gälla.

Läs mer


Bostadsrättsupplåtelse när lägenheten inte tidigare varit en bostadslägenhet

27 april 2017

Det har blivit allt vanligare att bostadsrättsföreningar upplåter t.ex. vindsutrymmen och f.d. hyreslokaler med bostadsrätt för att användas som bostäder. Det är ett inte helt okomplicerat förfarande eftersom det ofta krävs omfattande ombyggnadsåtgärder för att lägenheten/ytan ska kunna användas som en bostadslägenhet.

Läs mer


Paketering av fastigheter snart ett minne blott eller?!

12 april 2017

Mera renodlade fastighetsöverlåtelser avseende kommersiella fastigheter är att förvänta inom en snar framtid i det fall riksdagen antar ett förslag från paketeringsutredningen. Lagförslaget kan påverka en stor del av framtida kommersiella transaktioner och behovet av kommersiella fastighetsmäklare.

Läs mer


Radon omfattades inte av undersökningsplikten

12 april 2017

Hovrätten: Uppgifterna i objektsbeskrivningen om byggnadssätt utgör en utfästelse om avsaknad av radon. Fastigheten är behäftad med ett konkret fel som inte omfattas av undersökningsplikten. Köparna har därför rätt till prisavdrag.

Läs mer


Betalning av handpenning via mäklaren vid bindande köp

30 mars 2017

I den här artikeln får du några praktiska råd för att öka konsumenttryggheten och minska din egen affärsrisk i samband med hantering av handpenningen vid bindande köp.

Läs mer


Dödsbo - vem ska få pengarna?

30 mars 2017

Mäklarsamfundets jurister har den senaste tiden fått många frågor om förmedling från dödsbo och vad som gäller vid mäklarens utbetalning av köpeskillingen. Biträdande förbundsjurist Johanna Stampe reder ut vad som gäller.

Läs mer


Vad är ett andelstal?

16 mars 2017

Andelstal är ett begrepp som varken förekommer i bostadsrättslagen eller i lagen om ekonomiska föreningar. Vad som avses med andelstal är inte alltid självklart eftersom det kan finnas olika typer av ”andelstal” i en bostadsrättsförening.

Läs mer


Förändringar av en bostadsrätt kan komma att beskattas

2 mars 2017

Skatteverket gick nyligen ut med ett ställningstagande om hur man bedömer skatteeffekterna av att en förändring gjorts av en bostadsrätt ex vid köp av p-plats. Nyheten har fått mycket uppmärksamhet i media eftersom förändringarna kan medföra betydande skatteeffekter för enskilda bostadsrättsägare.

Läs mer


Hovrätten nekar hyresgäst medlemskap i bostadsrättsförening

2 mars 2017

Trots att hyresgästen ställde säkerhet i form av borgen var det enligt hovrätten inte visat att hyresgästen har förmåga att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser gentemot bostadsrättsföreningen. Han nekas därför medlemskap.

Läs mer


Nyproduktion för nybörjare

16 februari 2017

I takt med att byggandet tagit fart har behovet av fastighetsmäklarkårens tjänster ökat. Förmedling av nyproduktion skiljer sig i många delar från förmedling av ”begagnade” bostäder. I denna artikel redogör Mäklarsamfundets förbundsjurist Fredrik Aldmo för huvuddragen i de vanligaste avtalen som förekommer i samband med förmedling av nyproducerade lägenheter.

Läs mer


Goda råd med hänsyn till köparens ekonomi

16 februari 2017

Som mäklare ska man bistå köpare och säljare med råd och upplysningar i diverse olika situationer. Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Johanna Stampe redogör för vad man ska tänka på när det gäller köparens ekonomi och ett eventuellt behov av en låneklausul.

Läs mer


FMI:s tematiska tillsyn – sju varningar för lockpris

2017-02-02

Fastighetsmäklarinspektionens disciplinnämnd har nu meddelat beslut i en del av de ärenden som ingår i 2016 års tillsynsprojekt om priset i marknadsföringen. Vid nämndens sammanträde den 14 december 2016 prövades 11 av totalt 21 ärenden som ingår i projektet. Den ansvariga mäklaren meddelades varning i sju ärenden.

Läs mer om tillsynen och besluten här


Bostadsrättsföreningens styrelse skyldig att pröva ansökan om medlemskap

2017-02-02

I samband med att en bostadsrätt övergår till en ny innehavare förekommer det att bostadsrättsföreningens styrelse meddelar att styrelsen inte avser att pröva ansökan om medlemskap förrän bostadsrättshavaren har agerat på ett visst sätt. I veckans nyhetsbrev redogörs för vad som egentligen gäller.

Läs mer


Den öppna besiktningsklausulen

2017-02-02

De branschgemensamma köpekontrakten innehåller flera tilläggsklausuler. För köparens besiktning efter kontraktsskrivningen finns den så kallade öppna besiktningsklausulen. Det är viktigt att både säljare och köpare får tydlig information om klausulens innehåll och konsekvenser. Vad bör en mäklare vara särskilt uppmärksam på?

Få svaret här


Nycklar vid överlåtelse – vad gäller?

2017-01-19

Nycklar är en fråga som kan få det att låsa sig mellan köpare och säljare. Mäklarsamfundets jurister reder ut vad som gäller egentligen.

Läs mer


Omförsäljning av nyproduktion, inte så lätt som man tror – del 2

2017-01-19

I del 2 av artikelserien ”Omförsäljning av nyproduktion” förklarar förbundsjurist Mats Sjöquist vad fastighetsmäklare bör tänka på för att undvika fel och brister i objektsbeskrivningen. En uppgift som kan bli mer arbetskrävande än man tror.

Läs mer


Har HSB rätt att kräva betalt om mäklaren inte vill använda HSB-portalen?

2016-12-22

HSB lanserade HSB-portalen för ett antal år sedan och många ser fördelar med portalens olika funktioner, även de mäklare som valt att ansluta sig till portalen. Men i sin iver att öka användningen har det hänt att tjänstemän i enskilda HSB-föreningar krävt att mäklare ansluter sig till portalen och i annat fall krävt betalning för en traditionell hantering. En sådant krav är dock inte lagenligt.

Läs mer


Fuffens? Nej tack!

2016-12-22

Runt årsskiftet förekommer det att säljare framför önskemål om att ”binda upp köparen” före årsskiftet men att överlåtelsen ska ske efter årsskiftet. Detta för att säljaren inte ska behöva betala reavinstskatt redan nästkommande år. Mäklarsamfundets förbundsjurist Fredrik Aldmo reder ut vad du som mäklare ska göra i en sådan situation.

Läs mer


Tillstånd för att använda drönare

2016-12-08

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare slagit fast att en drönare som utrustats med kamera omfattas av kameraövervakningslagen. Den som vill flyga en drönare med kamera på platser dit allmänheten har tillträde måste ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen. Datainspektionen har nu tagit fram information till länsstyrelserna som kan användas då de bedömer ansökningar om kameraövervakning med drönare.

Läs mer


Hur kan bra mäklare bli ännu bättre?

2016-12-08

Som tidigare meddelats pågår en uppföljning av den nya fastighetsmäklarlagen. I underlaget för detta riksdagsärende finns en presentation av konsumenternas upplevda problem. Dessa enkätsvar kan läggas till grund för s.k. egenåtgärder. Mäklarsamfundet har tagit fram förslag på åtgärder som mäklaren och mäklarföretaget kan utgå från i sitt arbete för att öka förtroendet för mäklaren och för en förbättrad kvalitet i dokument och marknadsföring.

Läs mer


Besiktningsföretag inte skadeståndsskyldigt

2016-12-08

Hovrätt: Säljarna lät göra en överlåtelsebesiktning av fastigheten inför försäljningen. Köparen beställde en genomgång med besiktningsmannen av den utförda okulärbesiktningen. Trots fukt- och mögelproblematik i fastigheten får köparen ingen ersättning från besiktningsföretaget då besiktningen inte utförts vårdslöst.

Läs mer


Marknadsföring via SMS – kräver i de flesta fall samtycke från konsumenten

2016-11-24

Innovationslusten att nå ut till potentiella kunder är sedan en längre tid tillbaka stor bland Sveriges fastighetsmäklare. Ett sätt är direktreklam till konsumenter via SMS. Mats Sjöquist, förbundsjurist på Mäklarsamfundet, menar att det finns risk med denna typ av marknadsföring.

Läs om vad som gäller för SMS-utskick här


Tvist om köpeskillingen

2016-11-24

Vid försäljning i samband med skilsmässa händer det att säljarna är oense om hur köpeskillingen ska fördelas. Mäklarsamfundets förbundsjurist Fredrik Aldmo tipsar om vad du som mäklare ska tänka på vid sådana situationer.

Läs mer


Drönare med kamera kräver tillstånd

2016-11-10

Nyligen fastslog HD att en kamera som är monterad på en drönare räknas som övervakningskamera och att det krävs tillstånd för användning. Detta får även betydelse för fastighetsmäklare som vid marknadsföring av bilder tagna med drönarkamera måste ta hänsyn till kameraövervakningslagen. Mäklarsamfundet Juridik reder ut vad som framkom i domen och vad som gäller med befintliga bilder och filmer tagna med drönarkameror.

Läs mer


Penningtvättslagen – ny PEP-blankett till kund

2016-11-10

Nu finns en blankett där kunden själv kan lämna uppgifter som har betydelse för mäklarens bedömning av om kunden är en så kallad PEP – en person i politiskt utsatt ställning.

Läs mer


Transportköp – inte så lätt som man tror

2016-11-10

En särskild fråga som blivit mer och mer aktuell är frågan om möjligheter att göra transportköp. Skälet till att detta blir aktuellt är då en köpare eventuellt ångrat sitt köp eller faktiskt inte kan tillträda eller då bolag är inblandade som köpare. Syftet med transaktionen är att se om det finns förutsättningar att inte drabbas av en ytterligare stämpelskatt. Det finns en rad fallgropar och det gäller att hålla tungan rätt i mun för den ansvarige fastighetsmäklaren.

Läs mer


Mäklare meddelades erinran för användning av förkortning

2016-10-27

En fastighetsmäklare har i en objektsbeskrivning angett uppgiften om gemensamhetsanläggning med förkortningen GA. Fastighetsmäklarinspektionen anser att denna uppgift inte uppfyller kravet och har nu meddelat mäklaren en erinran.

Läs mer


Varning för uteplatser

2016-10-13

I ett färskt avgörande från FMI har en mäklare meddelats en varning för att objektsbeskrivningen innehöll uppgifter om att lägenheten har uteplatser i två väderstreck, trots att uteplatserna inte var upplåtna. I artikeln får du som fastighetsmäklare några handfasta råd om hur detta kan undvikas.

Läs mer


Mäklare avregistrerad pga upprepad varningsförseelse

2016-10-13

En mäklares registrering har återkallats pga att han vid förmedling av en avstyckningslott inte har villkorat köpet av förrättning och tidigare blivit varnad för en liknande förseelse.

Läs mer


Köparen har bristande finansiering och säljaren vill häva – vad bör och får mäklaren göra?

2016-09-29

Mäklarsamfundets jurister får just nu många frågor relaterade till detta problem som kan uppkomma inför tillträdet. Vi har tagit fram en ”checklista” på vad parterna och mäklaren bör tänka på när situationen är ett faktum.

Läs mer


Förmedling av nyproduktion – tvist i samband med uppförandet av en villa

2016-09-29

Fastighetsmäklarinspektionen har återkallat registreringen för en fastighetsmäklare. Beslutet utgår från mäklarens skrivuppdrag och förmedling av en fastighet. Köpekontraktet innehöll ett villkor om att köparen skulle teckna ett entreprenadavtal om uppförandet av en villa på fastigheten. Uppdragen utfördes under åren 2013-2014. Oklarheter och tvister har uppkommit under produktionstiden. Mäklaren avser att överklaga beslutet.

Läs mer


Omförsäljning av nyproduktion, inte så lätt som man tror

2016-09-15

Under senare tid har det skrivits i media om att det förekommer spekulation kring försäljning av nyproduktion av bostadsrätter. Förbundsjurist Mats Sjöquist redogör för de olika avtalen som förekommer vid köp av nyproduktion och vad som gäller vid handel av dessa avtal.

Läs mer


Upplysningsskyldigheten vs förbud mot diskriminering

2016-09-15

Den senaste tiden har det förekommit frågeställningar rörande mäklarens upplysningsskyldighet avseende boenden för nyanlända. Förbundsjurist Fredrik Aldmo ger två exempel på hur frågan ska hanteras.

Läs mer


Penningtvätt – nya föreskrifter och nya rutiner

2016-09-15

Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism träder i kraft idag den 15 september 2016 och nu finns en uppdaterad version av mallen för rutiner och riskbedömning.

Läs mer


Penningtvätt – nya föreskrifter och nya rutiner

2016-09-01

Fastighetsmäklarinspektionen har meddelat nya föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Föreskrifterna träder i kraft den 15 september 2016. I artikeln ges en kort presentation av innehållet i de nya föreskrifterna.

Läs mer


Servitut gäller trots garanti i köpekontrakt

2016-09-01

Mark- och miljööverdomstolen bedömer att förvärvaren av en fastighet med hänsyn till förhållandena på platsen borde ha känt till att fastigheten belastades av ett vägservitut, trots en garanti i köpekontraktet om att fastigheten inte belastades av några andra servitut eller nyttjanderätter än en ledningsrätt.

Läs mer


Köpekontraktet – den grundläggande köpehandlingen

2016-08-18

HD river upp underinstansernas domar. Vid motstridiga uppgifter i köpehandlingar för fast egendom måste hänsyn tas till de dubbla köpehandlingarnas funktion och rättsverkan.

Läs mer


Köpare fick inte prisavdrag för takterrass

2016-06-30

En köpare fick efter tillträdet av en lägenhet veta att takterrassen inte är upplåten med bostadsrätt. Tingsrätten beviljade prisavdrag men hovrätten anser att omständigheterna inger osäkerhet om vad som gäller för terrassen och ogillar käromålet.

Läs mer


Viktigt att tänka på avseende den öppna besiktningsklausulen

2016-06-30

I näst intill samtliga fastighetsaffärer förekommer det att köpekontraktet är förenat med en så kallad ”öppen besiktningsklausul”, som köpare ibland kan missbruka. Fredrik Aldmo tipsar om vad som är viktigt att tänka på avseende öppen besiktningsklausul.

Läs mer


Fotografier användes utan tillstånd

2016-06-16

I en anmälan till FMI har tidigare säljare av en fastighet riktat kritik mot en mäklare med anledning av en senare förmedling av samma fastighet. I den senare förmedlingen använde mäklaren den tidigare säljarens bilder av fastigheten utan tillstånd och FMI bedömer att detta inte är förenligt med god fastighetsmäklarsed.

Läs mer


Krav på mäklare att anmäla närståendes köp till FMI

2016-06-16

En mäklare har meddelats en varning av Fastighetsmäklarinspektionen för att mäklaren inte anmält till inspektionen att en närstående köpt en fastighet som mäklaren tidigare hade i uppdrag att förmedla.

Läs mer


Säljare fick betala köpares obetalda månadsavgifter

2016-06-02

Högsta Domstolen har i avgörande bedömt vem av säljaren eller köparen av en lägenhet som ska stå kostnaden för obetalda månadsavgifter till bostadsrättsföreningen, när överlåtelsen hävts och bostadsrätten gått åter till säljaren, en tid efter det avtalade tillträdet.

Läs mer


FMI går emot ARN i fråga om återkallade bud

2016-06-02

I ett beslut från ARN rekommenderades mäklare att betala skadestånd till en köpare som inte fått information om att annan budgivare inte längre stod fast vid sitt bud. Nu har FMI kommit med ett beslut i samma ärende där de går i motsatt riktning.

Läs mer


Fuktskador bakom enstegstätad fasad – inte fel i fastighet

2016-05-19

Högsta domstolen har nu prövat en tvist mellan köpare och säljare som rör ett kedjehus med enstegstätad fasad, där fuktskador upptäckts vid försäljningen. Köparna ansågs inte ha rätt till något prisavdrag.

Läs mer


Varnad mäklare får prövning i kammarrätten

2016-05-19

Högsta Förvaltningsdomstolen har nyligen beviljat en mäklare prövningstillstånd i kammarrätten ang. ett mål där mäklaren fick en varning då hon åtagit sig ett skrivuppdrag där köparen var närstående till mäklaren.

Läs mer


Svartmäklare dömd till böter

2016-05-19

En man som marknadsförde visningsresor för nyproducerade bostäder i Thailand har av hovrätten dömts för s.k. svartmäkleri.

Läs mer


Går det att bygga ett attefallshus på en radhustomt?

2016-05-04

I ett mål från mark- och miljööverdomstolen prövades om de så kallade attefallsreglerna kan tillämpas vid byggandet av en tillbyggnad på 15 kvm på en radhustomt.

Läs mer


Mäklare fick erinran efter sen överlämning av anbudsförteckning

2016-05-04

Fastighetsmäklarinspektionen meddelade nyligen en mäklare en erinran då han lämnat över anbudsförteckningen för sent till parterna.

Läs mer


Tingsrätt fastställer reklamationstid enligt den nya mäklarlagen

2016-04-21

I en nyligen meddelad dom har tingsrätten prövat beviskraven för reklamation av mäklartjänsten och om reklamationen i det aktuella fallet framställts i rätt tid eller inte. Mäklarsamfundets förbundsjurist Mats Sjöquist redogör och förklarar.

Läs mer


Förmedlingsuppdrag med dödsbo som uppdragsgivare

2016-04-21

Fastighetsmäklarinspektionen (FMI) har i nytt beslut varnat en mäklare för att inte ha uppnått kundkännedom avseende uppdragsgivare i form av ett dödsbo. Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Louise Lundqvist ger råd om vad som är viktigt att tänka på vid förmedlingsuppdrag med dödsbo.

Läs mer


Fel i bostadsrätt i praktiken

2016-04-07

Det finns inte så mycket skrivet om ämnet fel i bostadsrätt, vilket kan ha irriterat många som är intresserade av just bostadsrättsfrågor. En av dem var Fredrik Aldmo, förbundsjurist på Mäklarsamfundet. Tillslut tog han saken i egna händer och skrev en handbok i ämnet. Boken publiceras inom kort, men redan nu kan du ta del av några av hans slutsatser.

Läs mer


Detta gäller vid närståendeförmedling

2016-04-07

Får en kollega sälja min bostadsrätt eller vad gör jag om min bror vill köpa huset som jag förmedlar?
Frågor som rör närståendeförmedling är vanliga. Vad är inte tillåtet och vad kan vara olämpligt? Det handlar om förtroendet för mäklaren och mäklarkårens goda anseende. Förbundsjurist Annika Ahlberg ger svar.

Läs mer


Mindre boyta än utfäst gav prisavdrag

2016-03-23

Svea hovrätt dömde nyligen i ett mål där ett hus visade sig vara mindre än vad säljaren utfäst. Hovrätten ansåg att uppgiften om boytan hade betydelse för köpet och köparen fick 170 000 kronor i prisavdrag.

Läs mer


Köparen som fick kalla fötter

2016-03-23

Ett återkommande klagomål från köpare av nyare bostadsrätter är att golvvärmen som mäklaren marknadsfört i objektsbeskrivningen inte finns. Att få rätsida på problemet riskerar att bli en riktig surdeg. För att undvika problem bör du som mäklare därför särskilt säkerställa uppgifter om golvvärme.

Läs mer


Resultatet av FMIs tillsynsprojekt om penningtvätt

2016-03-10

Under hösten 2015 genomförde FMI en tematisk tillsyn om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Här kan du läsa mer om resultatet av tillsynsprojektet.

Läs mer


Mäklare varnad för ofullständig anbudsförteckning

2016-03-10

FMI har genom nytt avgörande återigen understrukit vikten av att mäklaren upprättar en fullständig anbudsförteckning. I beslutet har FMI även berört mäklarens redovisning av bud på nätet.

Läs mer


HD-dom om bedrägeri vid falska bud

2016-02-25

Högsta domstolen ändrar hovrättens friande dom och dömer den kvinna som lämnat falska bud i samband med försäljningen av hennes föräldrars bostadsrätt till bedrägeri och förpliktigar henne även att betala skadestånd till köparna.

Läs om domen här


I vilka fall krävs samtycke från makar eller sambos?

2016-02-25

Vi får ofta frågor om i vilka fall samtycke krävs från makar eller sambos vid överlåtelse av fastighet eller bostadsrätt. Mäklarsamfundet Juridik har därför tagit fram två enkla scheman för samtyckesreglerna.

Läs mer


Förmedling av tomt med tillhörande husförslag ledde till varning

2016-02-25

FMI har nyligen meddelat varning i ett tillsynsärende där en mäklare endast hade i uppdrag att förmedla en tomt, men där mäklaren i marknadsföringen presenterade ett färdigt husförslag.

Läs mer


Ny penningtvättslag och ändringar i fastighetsmäklarlagen föreslås

2016-02-11

Penningtvättsutredningen la nyligen fram sitt betänkande om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreslår nu en helt ny penningtvättslag. De föreslår även följdändringar i bland annat fastighetsmäklarlagen.

Läs mer


Köparens undersökningsplikt avseende tak

2016-02-11

Nu under vintern är det extra viktigt att informera köparen om att undersöka även byggnadens tak vid köp av fastighet. Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Jonas Frydenberg ger exempel på rättsfall där fel på yttertak upptäckts efter tillträde.

Läs mer


Varningsgrundande att utelämna skambud från anbudsförteckningen

2016-02-11

Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen fastslagit att mäklarens skyldighet att föra anbudsförteckning är av central betydelse för förmedlingsuppdraget och att en överträdelse av skyldigheten därför ska leda till en varning, särskilt då överträdelsen inte berott på förbiseende av mäklaren.

Läs mer


Egen härd är guld eller inget värd

2016-01-28

Trivselhöjande eldstäder är oftast tacksamma säljargument men kan ge brännande eftersmak och en trasig värmepanna kan bli en kalldusch för köparen. Vi tittar närmare på de vanligaste problemen med eldstäder vid överlåtelser.

Läs mer


Redigera försiktigt!

2016-01-28

Med hjälp av dagens teknik kan bilder redigeras och förskönas på olika sätt. Detta strider dock mot god fastighetsmäklarsed om det görs på ett vilseledande sätt i objektsbeskrivningen. FMI har i två tillsynsärenden meddelat varning till mäklare som redigerat in brasor i icke fungerande eldstäder.

Läs mer


Juristhjälp via ditt medlemskap i Mäklarsamfundet

2016-01-14

Att ställas inför juridiska frågor tillhör vardagen för en fastighetsmäklare. Du vet väl om att du som fastighetsmäklare och medlem i Mäklarsamfundet har tillgång till en grupp jurister som är specialiserade på just dina frågor?

Läs mer om juristhjälp här


Nya regler vid konsumenttvister gäller från årsskiftet

2016-01-14

Den 1 januari 2016 trädde lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden i kraft. Enligt lagen ska det finnas möjlighet för en konsument som hamnat i tvist med en näringsidkare att få tvisten prövad i en ”alternativ nämnd för tvistelösning” istället för att gå till domstol.

Läs mer om lagen här


Vad leder till avregistrering?

2016-01-14

Fastighetsmäklarinspektionen kan, om erinran eller varning inte anses tillräcklig, avregistrera den mäklare som handlar i strid med sina skyldigheter enligt fastighetsmäklarlagen. Biträdande förbundsjurist Johanna Stampe redogör för i vilka fall avregistrering kommit i fråga de senaste tre åren.

Läs mer


Köpares rätt till kompensation vid ombyggnation på grannfastigheten

2015-12-10

Svea hovrätt har dömt i en tvist mellan säljare och köpare angående värdeminskning av fastighet pga ombyggnation på grannfastighet. Köparen nekades kompensation.

Läs mer


Vikten av samtycke till överlåtelse

2015-12-10

Fastighetsmäklare har en skyldighet att kontrollera om det krävs samtycke till överlåtelse av förmedlingsobjektet. Men vad händer om samtycke saknas? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Jonas Frydenberg reder ut frågan.

Läs mer


Nekat medlemskap i förening

2015-11-12

Frågan om medlemskap är avgörande vid förmedling av bostadsrätter. Även om föreningar har små möjligheter att neka medlemskap är det inte ovanligt att föreningar initialt nekar medlemskap. Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Jonas Frydenberg svarar på vilka rättigheter föreningar har och hur du kan hantera situationen.

Läs mer


Närståendeförbud vid skrivuppdrag?

2015-11-12

FMI har nyligen prövat två fall där mäklare haft så kallade skrivuppdrag avseende objekt som sålts till köpare som var närstående mäklarna. FMI har genom att analogivis tillämpa förbudet mot närståendeförmedling kommit fram till att bestämmelsen även omfattar skrivuppdrag.

Läs mer


Mäklare meddelad varning pga för sen utbetalning av handpenning

2015-10-29

Fastighetsmäklarinspektionen, FMI, har nyligen meddelat en mäklare en varning för att han har dröjt med att utbetala handpenningen till säljaren.

Läs mer


Du vet väl att…

2015-10-29

… lättnadsreglerna för medlemmar i oäkta bostadsrättsföreningar försvinner efter årsskiftet?
Regeringens budgetproposition innebär att de nuvarande lättnadsreglerna inte kommer att förlängas efter årsskiftet 2015/2016.

Läs mer hos Skatteverket


När är medlemskapet beviljat?

2015-10-29

Många mäklare ringer till Mäklarsamfundets jurister med frågan om vid vilken tidpunkt medlemskapet anses beviljat för att avgöra om överlåtelsen betraktas som bindande. Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Fridah Gomér reder ut frågan.

Läs mer


Mäklare meddelad erinran pga felaktig hantering av bud

2015-10-15

FMI har nyligen meddelat en mäklare en erinran pga ofullständig anbudsförteckning, samt att mäklaren inte redovisat ett återkallat bud på internet.

Läs mer


Fel i fastighet/bostadsrätt

2015-10-15

Hur ska mäklaren agera när en köpare återkommer och gör gällande att bostaden de köpt är behäftad med fel? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Fridah Gomér reder ut frågan.

Läs mer


Objektsbeskrivning vid förmedling till kommersiell aktör

2015-10-01

En mäklare som fått en erinran av Fastighetsmäklarinspektionen överklagade detta till kammarrätten, som nu går på mäklarens linje. Enligt kammarrätten har mäklaren inte begått något fel genom att inte inkludera kostnaden för värme i en objektsbeskrivning eftersom förmedlingen av fastigheten skett till en kommersiell aktör.

Läs mer


Detta gäller vid skrivuppdrag

2015-10-01

Vad har du som mäklare för skyldigheter när du utför ett s k skrivuppdrag? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Fridah Gomér reder ut frågan.

Läs mer


Mäklare varnad pga avsaknad av uppdragsavtal

2015-09-17

En mäklare har nyligen varnats pga att förmedlingsåtgärder vidtagits utan att ha ett skriftligt uppdragsavtal med en konsument.

Läs mer


Måste byggnadens energiprestanda anges vid tidningsannonsering?

2015-09-17

Om det finns en energideklaration när en byggnad säljs ska uppgift om byggnadens energiprestanda anges vid annonsering. Gäller det alla marknadsföringskanaler oavsett eventuell begränsning i utrymme? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Fridah Gomér reder ut frågan.

Läs mer


Bostadsrättshavare som hyrt ut via Airbnb stoppas av hyresnämnden

2015-09-03

Stockholms hyresnämnd stoppar en bostadsrättshavare som hyrde ut sin bostadsrätt till en rad olika turister genom uthyrningssajten Airbnb.

Läs mer


När säljaren avlider innan tillträde

2015-09-03

Vad gör du som mäklare om uppdragsgivaren avlider mellan kontraktsskrivning och tillträde? Mäklarsamfundets biträdande förbundsjurist Fridah Gomér reder ut frågan.

Läs mer


Nya rutiner avseende penningtvätt

2015-08-20

Från den 1 augusti 2015 har den enskilde fastighetsmäklaren ett personligt ansvar för upprätthållande av rutiner och riskbedömningar avseende penningtvätt.

Läs mer om rutiner här


Bostadsrättshavare förlorar tvist ang braskamin i Högsta domstolen

2015-08-20

Högsta domstolen har nyligen avgjort en tvist mellan en bostadsrättsförening och ett par bostadsrättshavare om huruvida bostadsrättshavarna hade rätt att installera en braskamin i sin lägenhet. Enligt HD har paret inte haft rätt att installera braskaminen eftersom ventilationskanalen som den anslutits till inte ingår i lägenheten utan måste ses som en del av fastigheten.

Läs mer


Felregler vid överlåtelse av byggnad på ofri grund

2015-08-20

Under sommaren får Mäklarsamfundets jurister fler frågor om överlåtelse av byggnad på ofri grund än annars. En av de vanligaste frågorna är vilka felregler som egentligen gäller.

Läs mer


Tematisk granskning gällande penningtvätt

2015-06-25

Flera fastighetsmäklare har fått föreläggande från FMI gällande deras hantering av kundkännedom och penningtvätt. Se över dina rutiner även om du inte fått ett föreläggande!

Läs mer


Mäklare nära avregistrering pga brister i kundkännedom

2015-06-25

En mäklare har nyligen varnats pga brister i uppfyllandet av kundkännedom avseende en köpare när transaktionen utförts på distans och köparen betalat köpeskillingen kontant.

Läs mer


Uppdragsgivare utan giltig id-handling

2015-06-25

En äldre herre ska sälja sin fastighet och när du som mäklare ska göra ID-kontroll säger han att han vare sig har ID-kort, körkort eller pass. Vad gör du?

Läs mer


Kontraktsskrivning på distans – samsyn Mäklarsamfundet och FMF

2015-06-11

Som tidigare meddelats här i nyhetsbrevet så har en diskussion förts med FMF och Fastighetsbyrån gällande hur fastighetsmäklare bör hantera kontraktsskrivningar på distans. Diskussionen har resulterat i en gemensam rekommendation.

Läs mer om rekommendationen här


Varning från FMI pga bristfälligt kontrakt avseende avstyckning

2015-06-11

FMI har nyligen prövat en fastighetsmäklares förmedling av en tomt som förutsatte en lantmäteriförrättning. Fastighetsmäklaren meddelades en varning pga att det i kontraktet saknas en tydlig reglering av konsekvenserna av om arealen avviker från vad som ursprungligen avsågs.

Läs mer


Hantera parter med skyddad identitet

2015-05-28

Vad bör en mäklare tänka på om en säljare eller köpare har skyddad identitet? Mäklarsamfundets förbundsjurister ger svar på frågan och reder ut skillnaden vid hantering av personuppgifterna vid förmedling av en bostadsrätt och ett småhus.

Läs mer


Varnad pga otydligt tilläggsavtal

2015-05-28

FMI har nyligen prövat en fastighetsmäklares medverkan till utformningen av ett tilläggsavtal avseende säljarnas åtagande att avhjälpa fel och brister efter kontraktsskrivningen. Tilläggsavtalet ansågs för otydligt utformat, varför mäklaren meddelades en varning.

Läs mer


Vad är ett rum?

2015-05-13

FMI har nyligen prövat en fastighetsmäklares förmedling avseende en bostadsrätt och huruvida uppgifterna om antalet rum i objektsbeskrivningen varit vilseledande marknadsföring.

Läs mer


Kontraktsskrivning på distans

2015-05-13

Ibland uppstår en situation där köpekontrakt ska skrivas trots att säljare och köpare inte befinner sig på samma plats. Fastighetsmäklarförbundet FMF, Mäklarsamfundet och Fastighetsbyrån har enats om hur detta ska hanteras.

Läs rekommendationen här


Årsavgift eller driftskostnad?

2015-05-13

På senare tid har det blivit allt vanligare att bostadsrättshavare i flerfamiljshus svarar för olika kostnader utöver de som ingår i årsavgiften. Det finns inget som hindrar att bostadsrättsföreningar delar upp kostnader på detta sätt men det väcker frågor hos många fastighetsmäklare.

Läs mer


Trissade upp priset med falska bud

2015-04-29

Högsta domstolen ska pröva ett fall om budgivning med falska bud. I fallet har säljarnas dotter åtalats för bedrägeri för att ha trissat upp priset på en bostadsrätt med falska bud.

Läs mer


Veckans spaning – "Dolda bud"

2015-04-29

En fråga som har kommit in till Mäklarsamfundets jurister är hanteringen av så kallade dolda bud. Hur ska mäklaren agera och vilka utgångspunkter finns det? Mäklarsamfundets förbundsjurist Elina Schönnings reder ut frågetecknen.

Läs mer


Mäklarsamfundet tycker till om amorteringskravet

2015-04-16

Mäklarsamfundet är positiv till att hushållen i större utsträckning amorterar på sina bolån, men inte i form av ett tvångssparande. Marknaden för nybyggda bostadsrätter behöver även veta om förhandsavtal ska ses som ett bindande avtal enligt de föreslagna reglerna, skriver Mäklarsamfundet i sitt remissvar.

Läs mer


Ökat konsumentinflytande på bolånemarknaden

2015-04-16

Bolåneutredningen har nyligen presenterat sitt betänkande ”Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden”. Bland annat föreslår utredningen en rad åtgärder för att förbättra konsumenternas förhandlingsposition i relation till långivarna.

Läs mer


Besiktningsklausuler vid förmedling av bostadsrätt

2015-04-16

I vilken utsträckning bör en fastighetsmäklare verka för att besiktningsklausuler ska användas vid förmedling av bostadsrätt? Mäklarsamfundets förbundsjurist Elina Schönnings reder ut frågan.

Läs mer


Varning från FMI pga lockpriser

2015-04-01

En mäklare har varnats pga att FMI funnit att han systematiskt har använt sig av lockpriser vid marknadsföringen av sina objekt.

Läs mer


Förändringar i penningtvättslagen

2015-04-01

De förslag till förändringar i penningtvättslagen som vi tidigare har informerat om, har nu presenterats i en proposition och kommer medföra en del nyheter för dig som fastighetsmäklare. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2015.

Läs mer


Ändring av ägarandelar

2015-04-01

En fråga som ofta ställs till juristerna på Mäklarsamfundet är hur man ska gå till väga om köpare efter ingånget kontrakt kommer på att de vill ändra ägarandelarna.

Läs mer


Amorteringskrav vid nyproduktion?

2015-03-19

En fråga som många ställt i anslutning till Finansinspektionens nya regler om krav på amortering är vad som specifikt gäller för nyproducerade bostadsrätter. Mäklarsamfundets chefsjurist Jonas Anderberg reder ut frågan.

Läs mer


Varnad pga otydligt utformad besiktningsklausul

2015-03-19

FMI tilldelade nyligen en mäklare varning på grund av att han medverkat till en otydlig besiktningsklausul.

Läs mer


Vem har rätt till provision?

2015-03-19

En mäklare får i uppdrag att förmedla en fastighet som tidigare varit till salu via en annan mäklare. Vem av mäklare 1 och 2 har egentligen rätt till provision? Vilka frågor bör egentligen de olika inblandade parterna ställa sig?

Läs mer


Mäklare som byter arbetsgivare

2015-03-05

Vem har rätt till uppdragen när mäklaren byter arbetsgivare? Förbundsjurist Elina Schönnings svarar på frågan utifrån ett fastighetsmäklarrättsligt perspektiv.

Läs mer


Regeringsbeslut ska hindra kapning av bostadsrättsföreningar

2015-03-05

Nu ska ett nytt regeringsbeslut förhindra att personer på felaktiga grunder förs in i registret över ekonomiska föreningar. Trots tidig upptäckt är risken stor att konton länsats eller att föreningen skadats på annat sätt.

Läs mer


Mäklare slipper varning avseende kundkännedom

2015-03-05

Mäklare gjorde inte egen id-kontroll efter övertaget uppdrag. Efter granskning av FMI riskerade mäklaren att få en varning pga saknad kundkännedom, men Kammarrätten friade och mäklaren slapp varningen.

Läs mer


Säljare som ångrar sig

2015-02-19

Allt oftare förekommer det att säljare, sedan de jämfört resultatet av sin försäljning med grannens, blir missnöjda med det pris de sålt för och vill därmed komma ur sin försäljning. Många fastighetsmäklare ringer i detta läge till Mäklarsamfundets jurister och frågar hur de ska gå till väga. 

Läs mer


Viktigt att tänka på vid hantering av personuppgifter

2015-02-19

Vad bör ett mäklarföretag tänka på vid hantering av personuppgifter? Johan Sundberg, advokat och PUL-expert, förklarar vad som gäller.

Läs mer


Mäklare slapp betala skadestånd

2015-02-19

Hovrättsdom: Mäklare behöver inte betala skadestånd för saknat lånevillkor då detta inte ansågs ha orsakat skadorna.

Läs mer


Du vet väl att...

2015-02-19

… de s.k. lättnadsreglerna löper ut vid årsskiftet och kommer inte att förlängas.
… Boverket har ändrat sina allmänna råd om energideklarationer från årsskiftet.

Läs mer


Mäklare varnad efter brister i objektsbeskrivning

2015-02-05

FMI tilldelade nyligen en mäklare varning p.g.a. brister i hanteringen av objektsbeskrivningen avseende en bostadsrättslägenhet.

Läs mer


Det som göms i snö…

2015-02-05

Varje år vid den här tiden får Mäklarsamfundets jurister frågan om hur man ska hantera yttertak som inte är besiktningsbara på grund av snö. Mäklarsamfundets jurister tipsar om de alternativ som står till buds.

Läs tipsen här


Penningtvätt – ökat personligt ansvar för mäklaren

2015-01-22

Under våren kommer reglerna i penningtvättslagen på nytt vara i fokus. En lagändring kommer medföra ökat ansvar hos den enskilde mäklaren. FMI kommer även genomföra tematisk tillsyn senare under året, men redan nu måste anpassning till kommande ändringar påbörjas.

Läs mer


Viktigt med journal – även vid förmedling av nyproduktion

2015-01-22

Fastighetsmäklarlagen är anpassad till förmedling av bostäder på begagnatmarknaden vilket kan ställa till det vid förmedling av nyproduktion, speciellt vid journalföringen. Mäklarsamfundets jurister har upprättat en mall för journal vid förmedling av nyproducerade bostadsrätter.

Läs mer


Mäklare varnade för brister i objektsbeskrivningen

2015-01-22

FMI har nyligen tilldelat tre mäklare varning p g a att det i objektsbeskrivningen avseende förmedling av bostadsrätt inte har angivits om upplåten mark ingick i bostadsrättsupplåtelsen.

Läs mer